PrivacyverklaringIn deze privacyverklaring lees je hoe Opruimen met Begrip omgaat met jouw persoonsgegevens, waarvoor ik deze gebruik en hoe ik jouw gegevens bescherm. Opruimen met Begrip verwerkt persoonsgegeven voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). 

Ik, Simone Snijder, ben als eigenaar van Opruimen met Begrip verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens 

- Simone Snijder

- Gruttostraat 36

- 1531wr Wormer
- 0653390184

 

Persoonsgegevens die ik verwerk  

Opruimen met Begrip verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens die ik kan verwerken. Ik neem de bescherming van persoonsgegevens serieus en ga zorgvuldig met deze gegevens om.  

Particuliere klanten en klanten via de WMO  

·        Voor- en achternaam 

·        Geslacht 

·        Geboortedatum  

·        Adresgegevens  

·        Telefoonnummer 

·        E-mailadres 

·        Gegevens over je hulpvraag en de adviezen die je daarover krijgt.  

·        Overige gegevens die je zelf aan mij verstrekt in bijvoorbeeld een (telefoon)gesprek of (digitale) correspondentie. 

 

Zakelijke klanten  

·        Voor- en achternaam 

·        Geslacht 

·        Geboortedatum  

·        Bedrijfsnaam 

·        Functie 

·        Adresgegevens van het bedrijf 

·        Telefoonnummer 

·        E-mailadres 

·        Gegevens over je hulpvraag en de adviezen die je daarover krijgt.  

·        Overige gegevens die je zelf aan mij verstrekt in bijvoorbeeld een (telefoon)gesprek of (digitale) correspondentie. 

Potentiële klanten 

·        Voor- en achternaam 

·        Geslacht 

·        Geboortedatum  

·        Adresgegevens  

·        Telefoonnummer 

·        E-mailadres 

·        Gegevens over je hulpvraag en de adviezen die je daarover krijgt.  

·        Overige gegevens die je zelf aan mij verstrekt in bijvoorbeeld een (telefoon)gesprek of (digitale) correspondentie. 

·        IP-adres en locatiegegevens (niet gekoppeld aan naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres)

·        Gegevens over jouw activiteiten op de website (niet gekoppeld aan naam, adres, telefoonnummeren/of e-mailadres) 

 

Het contactformulier van de website   

·        Voor- en achternaam

·        E-mailadres 

·        Overige gegevens die je zelf aan mij verstrekt via het contactformulier. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk 

Opruimen met Begrip kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken: 

·        Gezondheidsgegevens 

·        Burgerservicenummer (BSN) 

·        Gegevens over de thuissituatie en gezinssamenstelling 

 

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via e-mail, dan verwijder ik deze informatie. 

Met welk doel verwerk ik persoonsgegevens  

Opruimen met Begrip verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

·        Het leveren van diensten en producten  

·        Het afhandelen van betalingen  

·        Om je te kunnen bereiken (bijvoorbeeld bellen of e-mailen) voor het uitvoeren van mijn dienstverlening  

·        Informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.  

·        Na kunnen komen van mijn wettelijk verplichtingen zoals de belastingaangifte. 

·        Optimaliseren van mijn website. 

·        Voor casuïstiek en persoonlijke ontwikkeling als professional organizer.  

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Opruimen met Begrip neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Opruimen met Begrip) tussen zit. 

Bewaren van persoonsgegevens 

Opruimen met Begrip bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Ik hanteer een bewaartermijn van zeven jaar; onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen, bijvoorbeeld voor de boekhouding en belastingdienst.  Dossiers en communicatie over klanten bewaar ik maximaal 5 jaar. Voor WMO-klanten geldt een wettelijke bewaartermijn van minimaal 15 jaar.  Gegevens van potentiele klanten en gegevens ingevuld op het contactformulier van de website, bewaar ik maximaal 2 jaar. De persoonsgegevens verwijder ik in het kalenderjaar na de hierboven beschreven bewaartermijnen.  

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan 

om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden. 

Beveiliging van persoonsgegevens  

Opruimen met Begrip neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan schriftelijk contact met mij op. Delen van persoonsgegevens met derden Opruimen met Begrip verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Opruimen met Begrip blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies 

Opruimen met Begrip gebruikt alleen statistische cookies (van Google Analytics). Deze cookies 

worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw volledige IP-adres wordt niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Opruimen met Begrip en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar EMAIL

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Actualiteit van de privacyverklaring 

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Ik raad je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29-09-2020


Informatie over het gebruik van de website
over gegevensverwerking in relatie tot Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. Bij gebruik van Google Analytics wordt de technische gegevensverwerking door Jimdo verricht. In dit opzicht wordt hier verwezen naar het privacyverklaring van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg [email protected]) evenals de exploitant van deze website zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in relatie tot Google Analytics.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

In opdracht van Jimdo en de exploitant van de website zal Google de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan Jimdo en de exploitant van de website te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, wat door de beschikbaarstelling van de statistische functies van Jimdo mogelijk wordt gemaakt. De belangen van de gebruiker worden door de pseudonimisering voldoende gewaarborgd.

Google is gecertificeerd volgens het zog. Privacy Shield (lijst hier invoeren) en waarborgt op basis hiervan een adequaat gegevensbeschermingsniveau. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.

De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.

Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens. Ter behartiging van deze rechten van de betrokkene met betrekking tot de Google Analytics gegevensverwerking op deze website, kan de betrokkene (websitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH [email protected]) of met de exploitant van de website.